Częste pytania

 Reklamacje i zwroty pieniędzy

Formularz zwrotu towaru 

Jeśli nie jesteś zadowolony z któregokolwiek z naszych produktów, możesz go nam zwrócić. Prosimy o wypełnienie tego formularza i przesłanie go wraz z produktami w oryginalnym opakowaniu na adres

Centrum serwisowe Reclar
Vojtesska 11
Praga 1
110 00, Republika Czeska

Za dzień, w którym odstąpisz od umowy kupna, uważamy dzień dostawy do nas.  Lhůta 30 dnů pro vrácení platí pro produkt Ritual Peeler Gold a Ritual Peeler.

Pobierz formularz

PROCEDURA REKLAMACYJNA 

1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw z nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego).

2. Sprzedający odpowiada wobec kupującego za to, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. W szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego za to, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:

  1. Towar posiada cechy opisane przez sprzedawcę lub producenta
  2. Towar ma odpowiednią ilość, miarę lub masę i
  3. Towar spełnia wymagania przepisów prawnych

3. W przypadku, gdy kupujący nie jest zadowolony z jakości danego zamówienia, zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu ze sprzedawcą pod numerem telefonu +420 731 911 959. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności zamówienia podczas jego przyjmowania. W celu rozpatrzenia reklamacji za dostarczony towar konieczne jest podanie numeru zamówienia, faktury oraz danych identyfikacyjnych użytkownika. Bez podania tych danych nie jest możliwe rozpoczęcie postępowania reklamacyjnego.

4. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez konsumenta dostarczonego towaru.

5. Jeśli kupujący odkryje wadę zakupionego towaru w okresie gwarancyjnym, ma prawo do reklamacji.

5.1. W przypadku wady, którą można usunąć:

a) prawo do bezpłatnego, prawidłowego i terminowego usunięcia wady,

b) prawo do wymiany wadliwych towarów lub wadliwych części, jeżeli nie jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady

c) w przypadku niemożliwości wykonania procedur, o których mowa w punktach a) i b) ma prawo do rozsądnej zniżki z ceny zakupu lub odstąpienia od umowy kupna

5.2. W przypadku wady, której nie można usunąć:

a) prawo do wymiany wadliwego towaru

6. Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

a) jeśli istnieje wada lub uszkodzenie, które można udowodnić w wyniku niewłaściwego użytkowania, naruszenia instrukcji użytkowania lub innego niewłaściwego zachowania Kupującego

b) udowodnionej nieuprawnionej ingerencji w towar lub uszkodzenia mechanicznego

c) wady spowodowanej normalnym zużyciem lub siłą wyższą (np. zdarzenia losowe).

7. Kupujący wysyła reklamowany towar w kompletnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami (kabel ładujący, woreczek, opaska itp.) na adres sprzedającego wraz z kopią dowodu zakupu - dowodem dostawy i listem towarzyszącym - protokołem reklamacyjnym z krótkim opisem wady.

Nasz adres do reklamacji to: Centrum serwisowe Reclar, Vojtesska 11, Praga 1, 110 00, Republika Czeska

8. Sprzedający informuje kupującego drogą mailową o momencie odebrania towaru oraz przekazuje dalej informację o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

9. Jeżeli jest to wada możliwa do usunięcia, kupujący ma prawo do jej bezpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia, a sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki.

10. Jeżeli jest to wada, której nie można usunąć, a która uniemożliwia prawidłowe używanie rzeczy jako rzeczy wolnej od wad, kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru. W przypadku innych nieusuwalnych wad, ponownego wystąpienia wady i jeśli kupujący nie żąda wymiany towaru, ma prawo do rozsądnej zniżki z ceny towaru lub może odstąpić od umowy kupna. Ta sama wada jest uważana za ponowne wystąpienie wady, jeżeli wystąpi po raz trzeci.

11. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia.

COSMOPOLITAN BEAUTY 2021
K-BEAUTY 2016
HI-SEOUL 2017
BRAND STARS 2018
PREMIUM BRAND 2016