Zasady ochrony danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych

I. Przepisy podstawowe

 1. Administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 4 punkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej „RODO”) jest RECLAR SE  [pełna nazwa: RECLAR SE - w tłuma-czeniu: RECLAR SE Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością (RECLAR SE Sp. z o. o.)], REGON 282 45 091, z siedzibą ul. Vojtěšská 11, Praha 1, 110 00,Republika Czeska, (dalej tylko „Administrator”).

 2. Dane kontaktowe administratora:

Danymi osobowymi trzeba rozumieć wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, jest osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieci lub do jednego, bądź więcej konkretnych elementów szczególnych fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu Pan/Pani, przekazał(a) lub dane osobowe uzyskane przez Administratora na podstawie realizacji Pana/Pani zamówienia.
 2. Administrator przetwarza Pana/Pani dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji umowy.

III. Podstawa prawna i intencja przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • realizacja umowy między Panem/Panią oraz Administratorem zgodnie z art. 6 ustęp 1 lit. b) RODO;
  • uzasadniony interes Administratora w zapewnianiu marketingu bezpośredniego (przede wszystkim w celu wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ustęp 1 lit. f) RODO;
  • Pana/Pani zgoda na przetwarzanie w celu zapewniania marketingu bezpośredniego (przede wszystkim w celu wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ustęp 1 lit. a) RODO w związku z § 7 ustęp 2 ustawy nr 480/2004 Dziennika Ustaw [Republiki Czeskiej], w sprawie niektórych usług spółki informacyjnej w przypadku, że nie doszło do zamówienia towarów lub usług.
 2. Intencją przetwarzania danych osobowych jestrealizacja Pana/Pani zamówienia oraz wykonywanie praw
  • i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Panem/Panią i Administratorem; do zamówienia są wymagane dane osobowe, niezbędne do pomyślnej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt); udzielenie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem zawarcia i wykonywania umowy, bez podania danych osobowych zawarcie umowy nie jest możliwe, ani nie można ze strony Administratora realizować jej postanowień

  • wysyłanie wiadomości handlowych oraz wykonywanie innych działań marketingowych.
 3. Administrator nie podejmuje automatycznie indywidualnych decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Do takiego przetwarzania udzielił/a Pan/Pani wyraźną zgodę.

IV. Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe
  • przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Panem/Panią i Administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających
   z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).

  • przez okres, zanim zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie przez okres 15 lat, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych Administrator usuwa dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy Administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
  • zaangażowane w dostawę towarów / usług / realizację płatności na podstawie umowy,
  • świadczące usługi prowadzenia sklepu internetowego i innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
  • zapewniające usługi marketingowe.
 2. Administrator zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego (do kraju spoza strefę UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w krajach trzecich są dostawcy usług mailingowych / usług cloudowych.

VI. Pana/Pani prawa

1.  Według warunków określonych w RODO ma Pan/Pani

• prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO; 

•  prawo do korekty danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO; ewentualnie ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;

•  prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;

•  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie
z art. 21 RODO; oraz

•   prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;

• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail Administratora,
o których mowa w art. III niniejszych warunków.

2. Ma Pan/Pani również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych [oryginalna nazwa: Úřad pro ochranu osobních údajů], w przypadku, gdy Pan/Pani uważa, że Pana/Pani prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VII. Warunki ochrony danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie stosowne środki techniczne i organizacyjne do zapewnienia ochrony danych osobowych.

2. Administrator podjął środki techniczne do zabezpieczenia repozytoriów danych i repozytoriów danych osobowych w formie pisemnej, przede wszystkim w użyciu bardzo silnych haseł przy użyciu programów antywirusowych.

3. Administrator oświadcza, że do danych osobowych mają dostęp ​​tylko osoby przez niego upoważnione.

VIII. Przepisy końcowe

1. Przez wysłanie zamówienia z internetowego formularza zamówień, potwierdza Pan/Pani, że został Pan/Pani zaznajomiony/a z warunkami ochrony danych osobowych (warunki polityki prywatności) oraz, że je Pan/Pani
w całości akceptuje.

2. Zgadza się Pan/Pani z tymi warunkami, wyznaczając swoją zgodę za pośrednictwem formularza internetowego. Wyznaczając swoją zgodę potwierdza Pan/Pani, że został Pan/Pani zaznajomiony/a z warunkami ochrony danych osobowych (warunki polityki prywatności), i że je Pan/Pani w całości akceptuje.

3. Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Nową wersję warunków ochrony danych osobowych (warunki polityki prywatności) opublikuje na swojej stronie internetowej lub wyśle Panu/Pani na adres e-mailowy podany przez Pana/Panią Administratorowi.

Niniejsze warunki stają się skuteczne z dniem 1.7.2021 roku.


COSMOPOLITAN BEAUTY 2021
K-BEAUTY 2016
HI-SEOUL 2017
BRAND STARS 2018
PREMIUM BRAND 2016